„DR. MARTINEZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000346409
Numer REGON: 220889368
Numer NIP: 5882340751
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/8261/22/105]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DR. MARTINEZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2015-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. WAŁOWA nr domu 30U nr lokalu 7 kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2009 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF WYSOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI, REPERTORIUM A NR 11161/2009/. 28.01.2010 R. W TEJ SAMEJ KANCELARII REP. A NR 273/20/R ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY2010-02-11 do dziś
212.08.2015R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA ŁOJEWSKA-JEDNORALSKA, REPERTORIUM A NR 1125/2015, ZMIANA PAR.2 ORAZ PAR.6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2022-07-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARCIN2022-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 6500 ZŁ2022-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6500,00 ZŁ2010-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2021-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2022-07-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARCIN2022-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2010-02-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDER TOMASZ2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES DS. FINANSOWYCH2015-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-02-11 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-11 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-02-11 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-11 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-10-06 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-10-06 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-10-06 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-10-06 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-16 do dziś
2data złożenia 04.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-23 do dziś
4data złożenia 08.01.2013 okres 01.01.2013 - 31.12.20132014-02-06 do dziś
5data złożenia 13.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
8data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
9data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 - 31.12.20102013-01-16 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122014-01-23 do dziś
401.01.2013 - 31.12.20132014-02-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 - 31.12.20102013-01-16 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122014-01-23 do dziś
401.01.2013 - 31.12.20132014-02-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów