ASTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000346365
Numer REGON: 241461467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/257893/20/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2010-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica WIEJSKA nr domu 58 kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2010-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2009 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH UL. DAMROTA 16-18, REPERTORIUM A NUMER 9480/2009 23.12.2009 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH UL. DAMROTA 16-18, REPERTORIUM A NUMER 13423/2009 ZMIENIONO PAR. 2.2010-01-15 do dziś
217.06.2015R., REP A NR 7132/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK, UL. DAMROTA 16-18, 40-021 KATOWICE. ZMIENIONO §6 I 8 UMOWY SPÓŁKI.2015-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINTOKHA2015-07-22 do dziś
2. ImionaMARIYA2015-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00ZŁ2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINTOKHA2016-01-08 do dziś
2. ImionaANDRIJ2016-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00ZŁ2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINTOKHA2016-01-08 do dziś
2. ImionaANDRIJ2016-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINTOKHA2015-07-22 do dziś
2. ImionaMARIYA2015-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPINTOKHA2019-08-20 do dziś
2. ImionaMYKHAYLO2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-08-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-07-22 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-07-22 do dziś
346 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-07-22 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-07-22 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-22 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-22 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-22 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-22 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
2data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.10.2009 DO 31.12.20102018-08-22 do dziś
4data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-22 do dziś
5data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
6data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3OD 01.10.2009 DO 31.12.20102018-08-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3OD 01.10.2009 DO 31.12.20102018-08-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów