INTEGRAL POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000346188
Numer REGON: 142173609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2010-01-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/300/10/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FRANCUSKA nr domu 11A nr lokalu 5 kod pocztowy 03-900 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA DNIA 11 GRUDNIA 2009 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA JUSTYNĘ JAŚKIEWICZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY JARACZA NUMER 10 LOKAL 1 ZA REP. A NR 2203/20092010-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZO CAMARERO2010-01-08 do dziś
2. ImionaANTONIO JESUS2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGERO GOMEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaALBERTO2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIDALGO GONZALEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaJERONIMO JESUS2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIDALGO GONZALEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaJOSE ANTONIO2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANTIAGO FERNANDEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaNICOLAS2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2010-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGERO GOMEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaALBERTO2010-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANTIAGO FERNANDEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaNICOLAS2010-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOZO CAMARERO2010-01-08 do dziś
2. ImionaANTONIO JESUS2010-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2010-01-08 do dziś
21. NazwiskoHIDALGO GONZALEZ2010-01-08 do dziś
2. ImionaJERONIMO JESUS2010-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2010-01-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-01-08 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-01-08 do dziś
346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-08 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-08 do dziś
571 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-08 do dziś
673 1 REKLAMA2010-01-08 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-01-08 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-08 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-08 do dziś
1082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-08 do dziś
1131 PRODUKCJA MEBLI2010-01-08 do dziś
1233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-01-08 do dziś
1333 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-01-08 do dziś
1446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-01-08 do dziś
1546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-01-08 do dziś
1646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-01-08 do dziś
1746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-01-08 do dziś
1846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów