LA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000346137
Numer REGON: 142214030
Numer NIP: 7010215131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-07-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41310/17/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DRAWSKA nr domu 16A nr lokalu 2 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 7780/2009, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE.2010-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2010-01-08 do dziś
2. ImionaCEZARY2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA MIELCZAREK2010-01-08 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2010-01-08 do dziś
2. ImionaCEZARY2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA MIELCZAREK2010-01-08 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-01-08 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-08 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-08 do dziś
496 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-01-08 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-01-08 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2015-05-14 do dziś
277 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-05-14 do dziś
373 1 REKLAMA2015-05-14 do dziś
411 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2011 okres 30.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
2data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
3data złożenia 04.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
4data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
5data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
7data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów