LA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000345987
Numer REGON: 142235983
Numer NIP: 7010217070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-07-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41331/17/788]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 52 kod pocztowy 00-542 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2009 R., REP. A NR 7786/2009, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11/3, 02-758 WARSZAWA2010-01-07 do dziś
215.12.2016R., REP. A NR 16.238/2016, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 01-031 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 61/4, DODANO: §5 UST. 1 PKT 17)2017-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2010-01-07 do dziś
2. ImionaCEZARY2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA MIELCZAREK2010-01-07 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1422140302017-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000346137 2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. LA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY PRZEZ: 1) CEZARY MIELCZAREK -CZŁONEK ZARZĄDU, 2) KINGA KOZŁOWSKA-MIELCZAREK CZŁONEK ZARZĄDU2010-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA SAL GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1422140302017-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000346137 2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-07 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-07 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-07 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-07 do dziś
582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-07 do dziś
632 1 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH, BIŻUTERII I PODOBNYCH WYROBÓW2010-01-07 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-07 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-07 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-01-07 do dziś
1047 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2011 okres 30.12.2009 -31.12.20102011-03-29 do dziś
2data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
3data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
4data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
5data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
6data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2009 -31.12.20102011-03-29 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów