BOIG PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000345886
Numer REGON: 142220310
Numer NIP: 5272621138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384245/22/456]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142220310 NIP 52726211382010-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOIG PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy 00-854 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 12186/2009 -UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 16 GRUDNIA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ ŚLIZAK -NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. SIENNEJ 72/5 W WARSZAWIE.2010-01-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2010 R., REPERTORIUM A NR 1953/2010, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ ŚLIZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5, TJ.: 1. ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI, 2. ZMIANA § 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, 3. SKREŚLENIE § 6 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI, 4. ZMIANA § 7 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, 5. SKREŚLENIE § 7 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, 6. ZMIANA § 11 UST. 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, 7. SKREŚLENIE § 11 UST. 1 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2010-04-16 do dziś
331.10.2018, REP. A NR 5980/2018N SYLWIA CELEGRAT NOTAIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 6 PKT 1, § 7 UST. 1, § 10 UST. 1, § 11 UST. 1 PKT 1.2018-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2010-01-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 ZŁ2010-04-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000,00 ZŁ2010-04-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2010-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIG PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174460622018-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000096674 2018-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BOIG PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIG PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174460622018-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000096674 2018-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-01-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-07 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-07 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-07 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-07 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-07 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-01-07 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-01-07 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-07 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2011 okres 07.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
2data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
3data złożenia 09.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
6data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
8data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
11data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
12data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów