BOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000345834
Numer REGON: 910224548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-12-09
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/11551/21/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2018-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina WAGANIEC miejscowość NOWY ZBRACHLIN2010-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY ZBRACHLIN ulica SŁONECZNA nr domu 8 kod pocztowy 87-731 poczta WAGANIEC kraj POLSKA 2010-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101 PAŹDZIERNIKA 2009 R., NOTARIUSZ HUBERT NADOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, REP. A NR 3140/2009. 26 LISTOPADA 2009 R., NOTARIUSZ HUBERT NADOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, REP. A NR 3826/2009 ZMIANA TREŚCI § 7 I § 12 UMOWY SPÓŁKI. 15 GRUDNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 4058/2009, NOTARIUSZ HUBERT NADOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZMIANA § 222010-01-04 do dziś
221 STYCZNIA 2010 R., REPERTORIUM A NR 188/2010, NOTARIUSZ HUBERT NADOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZMIANA § 62010-03-01 do dziś
317.02.2016R., NOTARIUSZ MIROSŁAW PRZYBYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. STRAŻACKA 4A, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, REP. A NR 656/2016; ZMIENIONO §22 UMOWY.2016-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2009 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ: HENRYK BOŃCZEWSKI I KRZYSZTOF SZEMPLIŃSKI BOSZ-ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W NOWYM ZBRACHLINIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: BOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z.P.CHR. Z SIEDZIBĄ W NOWYM ZBRACHLINIE.2010-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHENRYK BOŃCZEWSKI I KRZYSZTOF SZEMPLIŃSKI BOSZ -ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA2010-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000094103 2010-01-04 do dziś
5. Numer REGON9102245482010-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEMPLIŃSKI2010-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2010-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały61000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.050 ZŁ2010-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃCZEWSKI2010-01-04 do dziś
2. ImionaHENRYK WŁADYSŁAW2010-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.999.950 ZŁ2010-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000000,00 ZŁ2010-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16000000,00 ZŁ2010-01-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEMPLIŃSKA2016-08-10 do dziś
2. ImionaELEONORA2016-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-01 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-03-01 do dziś
314 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2010-03-01 do dziś
414 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2010-03-01 do dziś
514 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-03-01 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-01 do dziś
746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-03-01 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-03-01 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-01 do dziś
1014 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-27 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
8data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 01.03.20172018-07-04 do dziś
9data złożenia 04.07.2018 okres OD 02.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
11data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
12data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 01.03.20172018-07-04 do dziś
9OD 02.03.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. VGUP 4/14, POSTANOWIENIE Z 30.11.2020 R. DOT. UMORZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO. data 30.11.20212021-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VGU P 4/14 data 02.03.20172018-03-09 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2018-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEK2018-03-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Określenie osobyOSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO2018-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów