A.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000345712
Numer REGON: 142206378
Numer NIP: 7010214597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537988/23/993]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142206378 NIP 70102145972014-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PŁOCKA nr domu 5A kod pocztowy 01-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2009 R., REP. A NR 2534/2009, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, UL. PUŁAWSKA 14, 02-512 WARSZAWA2009-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0109723622009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000188008 2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIARA2009-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej60.000,00 ZŁ2014-11-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.000,00 ZŁ2014-11-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 ZŁOTYCH2009-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, SKŁADA W JEJ IMIENIU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ZARZĄD, ZGODNIE Z UPRAWNIONYM DLA NIEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU -PIOTR MICHAŁ MIARA2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0109723622009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000188008 2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-12-30 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-30 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-12-30 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-30 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-12-30 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-30 do dziś
782 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-30 do dziś
882 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-12-30 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-12-30 do dziś
1046 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2011 okres 31.12.2009 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
4data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
5data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
9data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
10data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
12data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
13data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.12.2009 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów