CTA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000345682
Numer REGON: 142200660
Numer NIP: 5242696203
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397591/22/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1422006602011-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWY nr domu 5 kod pocztowy 02-467 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23 GRUDNIA 2009 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ „TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK” S.C., AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43, 02-304 WARSZAWA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA NR REP. A 91710/20092009-12-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 10666/2010 SPORZĄDZONY W DNIU 22.02.2010 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ CYGAN EWA MROCZEK S.C. W ALEJACH JEROZOLIMSKICH 133/43 02-304 WARSZAWA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA ZMIANA § 7.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZMIANA § 8 POPRZEZ DODANIE PKT 5 ZMIANA § 20 POPRZEZ USUNIĘCIE PKT 22010-02-26 do dziś
305.05.2011 R., REP. A NR 38017/2011, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN EWA MROCZEK S.C. W ALEJACH JEROZOLIMSKICH 133/43, 02-304 WARSZAWA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA: ZMIANA § 18, § 20, § 222011-05-11 do dziś
411.02.2022 ROK, REP A NR 1066/2022, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8, § 9 UST. 12022-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIŃSKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ KRZYSZTOF2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.900,00 ZŁOTYCH2022-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2022-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135000,00 ZŁ2022-03-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATOSZEK2009-12-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ROBERT2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁOWIŃSKI2018-06-05 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ KRZYSZTOF2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-06-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-02-26 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-02-26 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-02-26 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-26 do dziś
577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-02-26 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-02-26 do dziś
701 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 23.12.2009 -31.12.20102011-07-07 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
7data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-08-28 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.12.2009 -31.12.20102011-07-07 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-08-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.12.2009 -31.12.20102011-07-07 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-08-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów