LA FEMME COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000345662
Numer REGON: 190546310
Numer NIP: 5840900642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-02-07
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/20289/22/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FEMME COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA2009-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2009-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica SUCHANKA nr domu 5 kod pocztowy 81-458 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2009-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.11.2009 R., MACIEJ MARCHLEWICZ -NOTARIUSZ W GDYNI, REPERTORIUM A NR 6980/2009.2009-12-30 do dziś
225 LUTEGO 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 1757/2010, NOTARIUSZA MACIEJA MARCHLEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR. 72010-08-02 do dziś
330.06.2011 R. NOTARIUSZ MACIEJ MARCHLEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 4576/2011, ZM. PAR. 6 STATUTU2011-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-12-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-12-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z O.O. W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 R.2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLA FEMME COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-12-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000141381 2009-12-30 do dziś
5. Numer REGON1905463102009-12-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego123530,00 ZŁ2010-08-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji247062010-08-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcji5,00 ZŁ2009-12-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego123530,00 ZŁ2010-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty9265,00 ZŁ2010-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2009-12-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii210002009-12-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU. NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.2009-12-30 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2010-08-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii37062010-08-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-08-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGURNOT2009-12-30 do dziś
2. ImionaFREDERIC2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-30 do dziś
21. NazwiskoKRZYK2009-12-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TADEUSZ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-30 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-30 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-30 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-12-30 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-30 do dziś
685 EDUKACJA2009-12-30 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-30 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-12-30 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-30 do dziś
1058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-30 do dziś
1182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-09-29 do dziś
1220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2011-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
2data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
3data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-06 do dziś
4data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2013-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLENDER2013-09-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2013-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów