BOIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000345649
Numer REGON: 142209141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383917/22/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142209141 NIP 52726200442010-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2019-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy 00-854 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.12.2009 R., REP. A NR 12190/2009, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA2009-12-30 do dziś
2ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI DOKONANO NA MOCY ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REPERTORIUM A NR 1941/2010, SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ ŚLIZAK, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. SIENNEJ 72/5, TJ.: 1. ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI, 2. ZMIANA § 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, 3. SKREŚLENIE § 6 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI, 4. ZMIANA § 7 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, 5. SKREŚLENIE § 7 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, 6. ZMIANA § 11 UST. 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, 7. SKREŚLENIE § 11 UST. 1 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI, 8. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2010-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1421075292009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000341515 2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2009-12-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-04-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-04-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2009-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-12-30 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-12-30 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-30 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-12-30 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-12-30 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
2data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
3data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
6data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
8data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 04.12.20182019-06-18 do dziś
10data złożenia 18.06.2019 okres OD 05.12.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
11data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
13data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-10-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 04.12.20182019-06-18 do dziś
10OD 05.12.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.12.2018 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, 05.12.20182019-02-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2019-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1421075292019-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000341515 2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.12.2018 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, 05.12.20182019-02-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów