HEXA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000345648
Numer REGON: 021118745
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[RDF/359271/21/693]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021118745 NIP 89926840452011-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. AGATOWA nr domu 6 kod pocztowy 52-214 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2009 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 18/19, REPERTORIUM A NR 24180/2009.2009-12-30 do dziś
212.09.2016 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. NORWIDA 26/1, REP. A NR 7049/2016 ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTEK FIDECKA2009-12-30 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2009-12-30 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWICZ2016-10-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA LUCYNA2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego37500,00 ZŁ2016-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTEK FIDECKA2019-01-23 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2009-12-30 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-12-30 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-30 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-12-30 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-12-30 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-12-30 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-12-30 do dziś
759 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-12-30 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-30 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-30 do dziś
1062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-12-30 do dziś
1162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-12-30 do dziś
1218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-12-30 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-12-30 do dziś
1463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-12-30 do dziś
1563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-12-30 do dziś
1663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
1766 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-12-30 do dziś
1866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-12-30 do dziś
1966 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-12-30 do dziś
2068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
2168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-30 do dziś
2268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-12-30 do dziś
2347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-30 do dziś
2468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-30 do dziś
2569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-12-30 do dziś
2669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-12-30 do dziś
2770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-12-30 do dziś
2870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-12-30 do dziś
2970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-30 do dziś
3071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-12-30 do dziś
3171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-30 do dziś
3271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-30 do dziś
3372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-12-30 do dziś
3447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-30 do dziś
3572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-12-30 do dziś
3672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-12-30 do dziś
3773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-30 do dziś
3873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-30 do dziś
3974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-12-30 do dziś
4074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-12-30 do dziś
4174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
4277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-30 do dziś
4377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-12-30 do dziś
4478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-30 do dziś
4547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-30 do dziś
4678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-12-30 do dziś
4778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-30 do dziś
4879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
4982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-12-30 do dziś
5082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-12-30 do dziś
5182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-30 do dziś
5282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
5386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
5495 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2009-12-30 do dziś
5595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-12-30 do dziś
5647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-12-30 do dziś
5796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
5885 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2009-12-30 do dziś
5985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-30 do dziś
6085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-12-30 do dziś
6146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-12-30 do dziś
6246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-12-30 do dziś
6346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-12-30 do dziś
6420 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2009-12-30 do dziś
6520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-30 do dziś
6621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-12-30 do dziś
6733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-30 do dziś
6821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-12-30 do dziś
6932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-12-30 do dziś
7058 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-12-30 do dziś
7159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-12-30 do dziś
7271 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2009-12-30 do dziś
7373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-12-30 do dziś
7473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-12-30 do dziś
7573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-12-30 do dziś
7673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-12-30 do dziś
7779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-12-30 do dziś
7858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-12-30 do dziś
7982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-12-30 do dziś
8082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-12-30 do dziś
8186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2009-12-30 do dziś
8258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 02.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-10-26 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
3data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-14 do dziś
4data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
5data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
6data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
7data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8data złożenia 09.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
9data złożenia 10.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
10data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
11data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
12data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-10-26 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-10-26 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów