BUDOMAL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000345556
Numer REGON: 100807165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[RDF/229976/20/278]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100807165 NIP 72727550292013-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica BARTOKA nr domu 24 nr lokalu U8 kod pocztowy 92-547 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13 GRUDNIA 2009 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 17104/20092009-12-30 do dziś
228.04.2010 R., REPERTORIUM A NR 4639/2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO PUNKT 7 PODPUNKT 7.1.2 UMOWY SPÓŁKI2010-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1007770332009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000341194 2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„P.R.B. BUDOMAL A.LEŚNIAK, R.LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA”2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4722841382009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000277310 2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000, 00 ZŁOTYCH2009-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.020.000 ZŁ2010-09-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000, 00 ZŁOTYCH2009-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego6.000.000 ZŁ2010-09-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2010-09-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1007770332009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000341194 2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-30 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-12-30 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-12-30 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-12-30 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-30 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-12-30 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-30 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-30 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-30 do dziś
1173 1 REKLAMA2009-12-30 do dziś
1241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-30 do dziś
1373 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-30 do dziś
1442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-12-30 do dziś
1543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-12-30 do dziś
1643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-12-30 do dziś
1743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-12-30 do dziś
1843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-12-30 do dziś
1943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-12-30 do dziś
2043 31 Z TYNKOWANIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2011 okres 20.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
3data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-11 do dziś
4data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
301.01.2012 DO 31.12.20122013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów