HIGASHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000345454
Numer REGON: 141985699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-08-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25595/14/781]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141985699 NIP 79628906672009-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGASHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2009-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica PADEREWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 100 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2009-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2009 R.; NOTARIUSZ MARIA CYWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 9, REPERTORIUM A NR 3998/2009.2009-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARZELSKI2009-12-31 do dziś
2. ImionaGERARD SEBASTIAN2009-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH2009-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAPAŁA2009-12-31 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2009-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH2009-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRAPAŁA2009-12-31 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2009-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-31 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-31 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-12-31 do dziś
494 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2009-12-31 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-31 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-31 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-12-31 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-12-31 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-12-31 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-31 do dziś
1147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-12-31 do dziś
1247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-12-31 do dziś
1347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 07.09.2009-31.12.20102011-07-19 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.09.2009-31.12.20102011-07-19 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.09.2009-31.12.20102011-07-19 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji20.06.2013UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HIGASHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 20.06.2013 R. NOTARIUSZ MARIA CYWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 9, REPERTORIUM A NR 2556/20132013-07-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2013-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPARZELSKI2013-07-23 do dziś
2. ImionaGERARD SEBASTIAN2013-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności20.06.2013UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HIGASHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 20.06.2013 R. NOTARIUSZ MARIA CYWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 9, REPERTORIUM A NR 2556/20132013-07-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów