DOLNOŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWO-FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 13:41:39
Numer KRS: 0000345314
Numer REGON: 021119450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/41472/20/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021119450 NIP 89519615652011-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWO-FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KUTNOWSKA nr domu 1-3 kod pocztowy 53-135 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2009 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5, REP. A NR 15424/20092010-01-05 do dziś
226.11.2010 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12352/2010 -ZMIENIONO § 8, § 11 UST. 1, § 17 UMOWY SPÓŁKI.2011-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVUM-VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3833024022019-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000785084 2019-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2011-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY ZOBOWIĄZANIA I INNYCH WYDATKÓW NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH WYDATKÓW PRZEKRACZAJĄCYCH 10.000,00 ((DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.2011-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIAK2013-09-19 do dziś
2. ImionaADRIAN2013-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPIŃSKI2010-01-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ WALDEMAR2010-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-01-05 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-05 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2010-01-05 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-01-05 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-05 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-05 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-05 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-01-05 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2011 okres 26.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
3data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
4data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
6data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów