FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA FEDKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000345250
Numer REGON: 492017195
Numer NIP: 7342779415
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502091/23/156]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 492017195 NIP 73427794152010-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FEDKO SPÓŁKA JAWNA2010-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina GRÓDEK NAD DUNAJCEM miejscowość GRÓDEK NAD DUNAJCEM2010-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GRÓDEK NAD DUNAJCEM nr domu 244 kod pocztowy 33-318 poczta GRÓDEK NAD DUNAJCEM kraj POLSKA 2010-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 04.12.2009 R.2010-01-18 do dziś
201.06.2020 R. - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2020-06-16 do dziś
3ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI - ANEKS NR 2 Z DNIA 10.12.2021.2021-12-17 do dziś
430.01.2023 R., - ZMIANA § 2 UMOWY2023-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-01-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 ZD. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2009 ROKU. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; WÓJT GMINY GRÓDEK N/ DUNAJCEM, 724/2001 JANUSZ FEDKO, 783/2001 KRZYSZTOF FEDKO2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FEDKO” S.C.2010-01-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-01-18 do dziś
5. Numer REGON4920171952010-01-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDKO2010-01-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ IGNACY2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDKO2010-01-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK JANUSZ FEDKO2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDKO2010-01-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ IGNACY2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-18 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-18 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-18 do dziś
577 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-01-18 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-18 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-18 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192010-01-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów