ENAP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000345248
Numer REGON: 672754945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386811/22/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-12-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 672754945 NIP 81217758852011-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAP SPÓŁKA AKCYJNA2009-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina KOZIENICE miejscowość WILCZKOWICE GÓRNE2009-12-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WILCZKOWICE GÓRNE nr domu 41 kod pocztowy 26-900 poczta KOZIENICE kraj POLSKA 2012-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENAP@ENAP.PL2020-01-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENAP.PL2020-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.11.2009 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKACH UL. ORLA 6/63, REPERTORIUM A NR 7192/20092009-12-24 do dziś
220.04.2010 R., REPERTORIUM A NR 1891/2010, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, UHYLONO PAR. 14 UST. 15 LIT. J)2010-06-17 do dziś
329.06.2013 R. REPERTORIUM A NR 3033/2013 NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE: ZMIANA PAR.14 UST.9 ORAZ PAR.14 UST.10.2013-10-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2016R., REPERTORIUM A NR 3239/2016, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, ZMIANA PAR. 14 UST. 15 PKT I).2016-06-29 do dziś
529.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 3838/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 UST. 9, § 14 UST. 10; DODANIE W § 15 UST. 8;2017-08-31 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.12.2017 R. REPERTORIUM A NR 12530/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOSZYKOWA 59/4, 00-660 WARSZAWA, ZMIANA §14 UST.4 ORAZ §14 UST.15 PKT I), DODANE W §14 UST. 15 PKT J), DODANE W §16 UST. 32018-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-12-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-12-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ENAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ENAP SPÓŁKA AKCYJNA, 30.11.2009 R. - UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-12-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000059689 2009-12-24 do dziś
5. Numer REGON6727549452009-12-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA2010-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0173700702009-12-24 do dziś
4. Numer KRS0000346520 2010-03-23 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2009-12-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego275000,00 ZŁ2009-12-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2750002009-12-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-12-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego275000,00 ZŁ2009-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-12-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2750002009-12-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-12-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-12-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2009-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2020-11-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZANIAWSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2009-12-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ WŁADYSŁAW2009-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZKIEWICZ2009-12-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2009-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDRABIUK2020-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
21. NazwiskoMACIEJUK2019-06-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-18 do dziś
31. NazwiskoSZEWCZYK2010-10-29 do dziś
2. ImionaPIOTR SYLWESTER2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-29 do dziś
41. NazwiskoSZUMOWSKI2009-12-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2009-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKULIŃSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaMAREK2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-08-31 do dziś
21. NazwiskoJEZIOROWSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA NIEWŁAŚCIWA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-07-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-12-24 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2009-12-24 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-24 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-12-24 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-24 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-24 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-12-24 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-12-24 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-24 do dziś
1027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
2data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
3data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
4data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-29 do dziś
5data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
8data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
11data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
12data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
13data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01.2012 R.-31.12. 2012 R.2013-04-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów