ENEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000345110
Numer REGON: 180506197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-03
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6047/21/522]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2009-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica KRASZEWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2009-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 GRUDNIA 2009 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOHDANA ROJOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, REP. A NR 13741/2009.2009-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIONOWSKI2009-12-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2009-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2009-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIŃSKI2009-12-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2009-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH2009-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14500,00 ZŁ2009-12-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I REPREZENTUJE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2009-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIŃSKI2009-12-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2009-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2009-12-28 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-28 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-28 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-12-28 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-28 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-28 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-12-28 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-28 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-12-28 do dziś
1177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-12-28 do dziś
1228 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-12-28 do dziś
1377 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-12-28 do dziś
1462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-12-28 do dziś
1563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-12-28 do dziś
1662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-28 do dziś
1763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-12-28 do dziś
1871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-28 do dziś
1971 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-28 do dziś
2073 1 REKLAMA2009-12-28 do dziś
2182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
2296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
2327 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2009-12-28 do dziś
2425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-12-28 do dziś
2546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-12-28 do dziś
2652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-12-28 do dziś
2779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-12-28 do dziś
2864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-28 do dziś
2985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-12-28 do dziś
3046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-12-28 do dziś
3147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI MECHANICZNYMI2009-12-28 do dziś
3255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-12-28 do dziś
3393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-28 do dziś
3426 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2009-12-28 do dziś
3545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-28 do dziś
3626 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2009-12-28 do dziś
3728 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
3833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-28 do dziś
3932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
4043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2013 okres 01.12.2009-31.12.2010, 01.01.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.20122013-03-18 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2009-31.12.2010, 01.01.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.20122013-03-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2009-31.12.2010, 01.01.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.20122013-03-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-272021-08-03 do dziś