ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000344981
Numer REGON: 100809276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-05-21
Sygnatura akt[RDF/201659/20/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100809276 NIP 72926733522012-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KILIŃSKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 90-209 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 05.05.2009 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1523/2009.2009-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOWSKI2020-01-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2020-01-02 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDYNIE DO KWOTY 20.000, -(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.2009-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOWSKI2012-03-07 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2012-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-29 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-29 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-29 do dziś
481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-12-29 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-12-29 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2012 okres 05.05.2009-31.12.20092012-08-02 do dziś
2data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-08-02 do dziś
3data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
4data złożenia 17.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-20 do dziś
5data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
6data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
9data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
10data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
11data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.05.2009-31.12.20092012-08-02 do dziś
201.01.2010-31.12.20102012-08-02 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.05.2009-31.12.20092012-08-02 do dziś
201.01.2010-31.12.20102012-08-02 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów