„BOMET-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-02 godz. 14:37:57
Numer KRS: 0000344888
Numer REGON: 472967430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/400105/22/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMET-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina NOWOSOLNA miejscowość LIPINY2009-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość LIPINY nr domu 58 kod pocztowy 92-701 poczta ŁÓDŹ 35 kraj POLSKA 2009-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2009 R, NOT. PIOTR CZARNECKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 6039/2009. AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2009 R, NOT. PIOTR CZARNECKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 8237/2009 -ZMIENIONO § § 6 UST. 3, 15 UST. 3 UMOWY, SKREŚLONO § 10 UST. 2 W ZWIĄZKU Z CZYM DOTYCHCZASOWY § 10 UST. 1 UZYSKAŁ OZNACZENIE § 10.2009-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-12-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE BOMET-R BOŻENA RUSINKIEWICZ, JUSTYNA RUSINKIEWICZ-ZABROCKA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 551 § 1 W ZW. Z ART. 571 I 572 KSH NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.10.2009 R ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOT. P. CZARNECKIM W KN W ŁODZI, REP. A NR 6041/2009.2009-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOMET-R BOŻENA RUSINKIEWICZ, JUSTYNA RUSINKIEWICZ-ZABROCKA SPÓŁKA JAWNA2009-12-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-12-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000305494 2009-12-29 do dziś
5. Numer REGON4729674302009-12-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINKIEWICZ2009-12-29 do dziś
2. ImionaBOŻENA JANINA2009-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.350.000,00 ZŁOTYCH2011-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINKIEWICZ ZABROCKA2009-12-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA AGNIESZKA2009-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.450.000,00 ZŁOTYCH2009-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego17800000,00 ZŁ2009-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -PROKURENT SAMODZIELNIE.2009-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINKIEWICZ ZABROCKA2009-12-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA AGNIESZKA2009-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2010 okres 29.12.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
2data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
3data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
4data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-04-16 do dziś
5data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
6data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
8data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
9data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182009-12-29 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
12data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-02 do dziś
13data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
14data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.12.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
401.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-04-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182009-12-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-02 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.12.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
401.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-04-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182009-12-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-02 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów