„GST KOPROWSKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000344741
Numer REGON: 021141750
Numer NIP: 8971757945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/438303/22/52]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GST KOPROWSKA” SPÓŁKA JAWNA2018-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SZEWSKA nr domu 61-62 nr lokalu 1C kod pocztowy 50-139 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2009 R.2009-12-17 do dziś
230.07.2010 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK 60, REP. A NR 9683/2010, ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-09-23 do dziś
330.11.2010 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 15164/2010 ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI. ANEKS Z DNIA 10.01.2011 R. ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 86/2011 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2011-01-21 do dziś
409.03.2018R., ZMIENIONO: UST.1 W PREAMBULE UMOWY; §2 UST.1; §9 PKT 1; §12 UST.1; §13; §16 UST.2; §16.2018-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUNDA2009-12-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁADYSŁAW2009-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKA2018-07-12 do dziś
2. ImionaWIOLETTA BEATA2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2009-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKA2018-07-12 do dziś
2. ImionaWIOLETTA BEATA2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUNDA2009-12-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁADYSŁAW2009-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-17 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-17 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-17 do dziś
481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-12-17 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-17 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2011-01-21 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-01-21 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów