„BUDOMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000344419
Numer REGON: 142148391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289466/21/245]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142148391 NIP 52229377732014-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2009-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.26.10.2009 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 16466/2009 2.26.11.2009 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. ANR 18045/2009, ZMIANA § 1 UMOWY.2009-12-16 do dziś
210.02.2012 R., REP. A NR 382/2012 NOTARIUSZ ELŻBIETA FALCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBLINIE ZMIENIONO: § 42012-10-02 do dziś
330.05.2014 R. ASESOR NOTARIALNY ELŻBIETA MIKITA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10/7, REPERTORIUM A NR 3028/2014 - ZMIENIONO PAR. 4, W PAR. 6 DODANO PKT. 52014-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2016-06-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LUDWIK2016-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2016-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2009-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2016-06-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LUDWIK2016-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-12-16 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-06-16 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-16 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-06-16 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-16 do dziś
523 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2016-06-16 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-16 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-16 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
4data złożenia 04.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
5data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-04-27 do dziś
6data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-04-27 do dziś
7data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-27 do dziś
8data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-29 do dziś
9data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
10data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-04-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-04-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-04-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-04-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów