ENERGIA CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000344417
Numer REGON: 180507720
Numer NIP: 8133608495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-02-02
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/17410/21/234]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2022-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina ŚWILCZA miejscowość ŚWILCZA2013-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWILCZA nr domu 145 B kod pocztowy 36-072 poczta ŚWILCZA kraj POLSKA 2013-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.11.2009 R2009-12-11 do dziś
202.04.2013 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY2013-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6917649372009-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000179485 2009-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROBOLA2009-12-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KAROLINA2009-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURACZYŃSKI2009-12-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2009-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-11 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-11 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-11 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-11 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-12-11 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-11 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-11 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
2data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
3data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
4data złożenia 14.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
5data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2021 Z DNIA 13.10.2021R. ,2022-02-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROBOLA2022-02-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2021 Z DNIA 13.10.2021R. ,2022-02-02 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów