A.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000344256
Numer REGON: 142159319
Numer NIP: 5213548842
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503157/23/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142159319 NIP 52135488422014-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOLNA nr domu 11 nr lokalu 96 kod pocztowy 00-773 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2009, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5341/20092009-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIK2022-03-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁOTYCH2022-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIK2022-03-25 do dziś
2. ImionaSANDRA PAULINA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁOTYCH2022-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIK2022-03-25 do dziś
2. ImionaSANDRA PAULINA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRÓLIK2022-03-25 do dziś
2. ImionaMARZENA AGATA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-11 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-12-11 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-11 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-11 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-12-11 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-14 do dziś
2data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-15 do dziś
3data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
4data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
5data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
6data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
7data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
10data złożenia 18.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
11data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
13data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-05-14 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-05-14 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów