BUDO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000344154
Numer REGON: 142171496
Numer NIP: 5242695190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/967/21/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2021-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 4/6 nr lokalu 214 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII M.BIWEJNIS P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, AKT SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA BIWEJNISA, REPERTORIUM A NR 14434/20092009-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY -PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 10 GRUDNIA 2010 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PAWŁEM ORŁOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 12482/2010 ZMIANA: § 7, § 9, § 10 UST. 12011-01-31 do dziś
318.07.2011 R. -PAWEŁ ORŁOWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -7566/2011 -ZMIENIONO § 18 UST. 2, DODANO § 18 UST. 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2011-08-29 do dziś
41.03.2013 R., JAKUB SZYMCZAK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9517/2013, ZMIANA § 182013-05-21 do dziś
519.01.2015 R. - DOMINIK SZYMCZAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1034/2015 - W § 6 UST. 1 DODANO PUNKTY 14, 15, 16, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-02-05 do dziś
612.09.2016, REP. A NR 7191/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15; ZMIANA § 32016-10-04 do dziś
704.04.2018 R., REP.A NR 3458/2018, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA, ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2018-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668690362017-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000670385 2017-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ2017-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2011-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-03-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-29 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-05 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-05 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-05 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-02-05 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-05 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-05 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-05 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-05 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-05 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
4data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
7data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
9data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
10data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
11data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XI GU 1375/20 data 23.12.20202021-02-11 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2021-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRENDA-RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000703410 2021-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów