ARTIPI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000344023
Numer REGON: 142098055
Numer NIP: 5272616002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2015-05-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23934/15/719]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142098055 NIP 52726160022015-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIPI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 84/92 nr lokalu 117 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 LISTOPADA 2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ STROJNOWSKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (ADRES: ALEJA SOLIDARNOŚCI 95/99 LOK. 39) REPERTORIUM A NR 5498/20092009-12-16 do dziś
218.06.2014 R., REP. A NR 4844/2014, NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: W § 4 UST. 1 DODANIE PKT 67-70, § 5 UST. 1, § 6, § 112014-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEŽEVIČ2015-05-18 do dziś
2. ImionaMIODRAG2015-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2015-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEŽEVIČ2015-05-18 do dziś
2. ImionaMIODRAG2015-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-19 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-19 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-19 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-19 do dziś
518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-02-19 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-02-19 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-19 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-02-19 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-19 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2011 okres 01.11.2009 -31.12.20102011-09-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
3data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-21 do dziś
4data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2009 -31.12.20102011-09-30 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.11.2009 -31.12.20102011-09-30 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów