EMPATHY ROCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000343982
Numer REGON: 142180147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30181/22/99]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPATHY ROCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-015 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2009 ROKU REP. A NR 2487/2009 NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO UL. PUŁAWSKA 14, 02-512 WARSZAWA2009-12-09 do dziś
221.01.2016 R., REP. A NR 874/2016 MONIKA FRYK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, DOKONANO ZMIANY §2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-29 do dziś
302.08.2017, REP.A NR 18523/2017, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2017-09-20 do dziś
427.10.2017 R., REP. A NR 25591/2017, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1, § 5 UST. 2-3, § 7 § 10 UMOWY SPÓŁKI2018-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2009-12-09 do dziś
2. ImionaASIYA2009-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-12-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990 ZŁOTYCH2009-12-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-09 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego10,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2009-12-09 do dziś
2. ImionaJAKUB FILIP2009-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-12-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990 ZŁOTYCH2009-12-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-09 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego10,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULCZYŃSKI2017-09-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2017-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPATHY ROCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3682323952018-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000693419 2018-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-12-09 do dziś
EMPATHY ROCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2017-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST EMPATHY ROCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI EMPATHY ROCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - JEST ON PREZESEM ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: - ARKADIUSZ PIOTR SZULCZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU - ASIYA MALINOWSKA - WICEPREZES ZARZĄDU - JAKUB FILIP KAMIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU2018-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
13. Numer PESEL\REGON3682323952018-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000693419 2018-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-20 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-20 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-20 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2017-09-20 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-09-20 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-09-20 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-09-20 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-09-20 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2011 okres 09.12.2009 -31.12.20102011-09-22 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-14 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 31.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
12data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2009 -31.12.20102011-09-22 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-05-242022-07-01 do dziś