A.J. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000343967
Numer REGON: 142150531
Numer NIP: 1251552370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-01-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/95109/19/156]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2009-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica SZCZĘŚLIWA nr domu 31 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2009-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2009 R., ASESOR NOTARIALNY ARTUR SZADKOWSKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SOLARIEGO 4, REP. A NR 11134/2009.2009-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKA PYRZ2020-01-21 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały784 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.400,00 ZŁ2020-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2009-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKA PYRZ2020-01-21 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-09 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-09 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-09 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-12-09 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-12-09 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-12-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-09 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-09 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 20.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
2data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
3data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
4data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
6data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
7data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
201.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
301.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
201.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
301.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów