HEXA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000343946
Numer REGON: 142065162
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351046/21/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142065162 NIP 52135449042009-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOŁOSKA nr domu 9 kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 26.10.2009 -NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 4824/20092009-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 1719/2010 Z DNIA 11 SIERPNIA 2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ KUBICKĄ NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (KOD: 00-556) PRZY AL. RÓŻ 7 M 9 ZMIANA § 1.1 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-03-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP A NR 3620/2011 Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ KUBICKĄ NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (KOD: 00-556) PRZY AL. RÓŻ 7 M 9 § 1.1 § 5 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-12-28 do dziś
426.06.2015 R., REP. A NR 1117/2015, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA W WARSZAWIE, § 5, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRELYONART FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472351722015-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000509399 2015-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -PREZES ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYROWICZ2019-05-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ LECH2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-11 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-11 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-08-24 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-08-24 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-08-24 do dziś
435 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-08-24 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-08-24 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-08-24 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
2data złożenia 09.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3data złożenia 20.01.2015 okres OD 26.10.2009 DO 31.12.20102015-01-28 do dziś
4data złożenia 20.01.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-28 do dziś
5data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
14data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3OD 26.10.2009 DO 31.12.20102015-01-28 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3OD 26.10.2009 DO 31.12.20102015-01-28 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów