ENDOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000343886
Numer REGON: 241400879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[RDF/382455/22/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2009-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica CIESZYŃSKA nr domu 365 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2009-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2009 R., REPERTORIUM A NR 6397/2009 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 22009-12-08 do dziś
214.02.2020 R., REP. A NR 368/2020 NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KARPACKIEJ 24/B11 - ZMIENIONO: § 5.1 ORAZ § 5.4 UMOWY SPÓŁKI2020-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDOX FEINWERKTECHNIK GMBH2009-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ2020-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYCKI2019-01-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATTHIAS2009-12-08 do dziś
2. ImionaHERNIK2009-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORYCKI2019-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-12-08 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-12-08 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-12-08 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-12-08 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-08 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-08 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-08 do dziś
832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2020-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2011 okres 1.12.2009 -31.12.20102011-06-08 do dziś
2data złożenia 07.03.2012 okres 2011 ROK2012-03-20 do dziś
3data złożenia 12.03.2013 okres 2012 ROK2013-03-28 do dziś
4data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
6data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
7data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
8data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
9data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
10data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
11data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
12data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.12.2009 -31.12.20102011-06-08 do dziś
22011 ROK2012-03-20 do dziś
32012 ROK2013-03-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.12.2009 -31.12.20102011-06-08 do dziś
22011 ROK2012-03-20 do dziś
32012 ROK2013-03-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów