DOBMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000343790
Numer REGON: 060559953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242350/20/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. RYMWIDA nr domu 8 kod pocztowy 20-607 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2009 R., JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA PLUTA-NOTARIUSZ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 18184/20092009-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOREK2009-12-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27500,00 ZŁ2017-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVASILEV2009-12-11 do dziś
2. ImionaDOBROMIR VALENTINOV2009-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82500,00 ZŁ2017-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2015-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVASILEV2009-12-11 do dziś
2. ImionaDOBROMIR VALENTINOV2009-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-12-11 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-12-11 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-12-11 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-11 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-11 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-12-11 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 26.11.2009-31.12.20102011-07-15 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
3data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5data złożenia 29.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
6data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-23 do dziś
8data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.11.2009-31.12.20102011-07-15 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.11.2009-31.12.20102011-07-15 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów