ENAVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000343694
Numer REGON: 160287747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[RDF/359261/21/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2014-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NYSA ulica MORCINKA nr domu 66 E kod pocztowy 48-303 poczta NYSA kraj POLSKA 2014-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.11.2009 R. KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, NOTARIUSZ JOLANTA KLAUZIŃSKA, REP. A NR 12048/20092009-12-08 do dziś
219.03. 2014 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3073/2014 ZMIANA TREŚCI § 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZOCHA2009-12-08 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2009-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2009-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELIX2009-12-08 do dziś
2. ImionaJOACHIM ROCH2009-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00 ZŁ2014-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2014-03-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2014-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9000,00 ZŁ2009-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ, NATOMIAST DO KWOTY 200.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000 ZŁ WYMAGA PODJĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2009-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZOCHA2009-12-08 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2009-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELIX2009-12-08 do dziś
2. ImionaJOACHIM ROCH2009-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-12-08 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-12-08 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-12-08 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2009-12-08 do dziś
535 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2009-12-08 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2009-12-08 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2009-12-08 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-12-08 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-12-08 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2011 okres 05.11.2009 -31.12.20102012-06-01 do dziś
2data złożenia 13.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-23 do dziś
3data złożenia 24.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
4data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
5data złożenia 29.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
6data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.11.2009 - 31.12.2010, 13.08.20122012-11-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-23 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.11.2009 -31.12.20102012-06-01 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-23 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów