NEW PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000343670
Numer REGON: 142136850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-12-12
Sygnatura akt[RDF/922813/18/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142136850 NIP 53424363642017-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEW PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość ŻÓŁWIN2009-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻÓŁWIN ulica SOSNOWA nr domu 6 kod pocztowy 05-807 poczta PODKOWA LEŚNA kraj POLSKA 2009-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2009 R., REP. A NR 7829/2009 ORAZ 26.11.2009 R., REP. A NR 7998/2009 NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU PRZY UL. DĘBOWEJ 4, ZM.PAR. 3, PAR. 62009-12-07 do dziś
214.04.2017R. REP. 1592/2017, NOTARIUSZ AGATA KARNICKA-KAWCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU PRZY UL. DĘBOWEJ 4 ZMIANA: § 2, § 7, § 8, § 12 UST. 2, § 13, § 142017-08-17 do dziś
307.09.2017R., REPERTORIUM A NR 4103/2017, NOTARIUSZ AGATA KARNICKA KARCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU; 18.09.2017R., REPERTORIUM A NR 4278/2017, NOTARIUSZ AGATA KARNICKA KARCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU, ZMIANA § 7, § 142017-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEW PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409827302017-08-17 do dziś
4. Numer KRS0000284423 2017-08-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKA2017-11-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej426.000,00 ZŁ2017-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego426.000,00 ZŁ2017-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego426.000,00 ZŁ2017-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZBIŃSKI2017-11-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej425.000,00 ZŁ2017-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego425.000,00 ZŁ2017-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego425.000,00 ZŁ2017-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. NEW PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU - RAFAŁ KRZYSZTOF STUDZIŃSKI2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEW PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409827302017-08-17 do dziś
4. Numer KRS0000284423 2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-07 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-07 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-07 do dziś
443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-12-07 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-07 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-07 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-07 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-07 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-05-06 do dziś
2data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
3data złożenia 26.04.2017 okres OD 19.11.2009 DO 31.12.20102017-08-17 do dziś
4data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-17 do dziś
5data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-17 do dziś
6data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
7data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
8data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112013-05-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-06 do dziś
3OD 19.11.2009 DO 31.12.20102017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów