HEXA TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000343595
Numer REGON: 142065156
Numer NIP: 5213544910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351045/21/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142065156 NIP 52135449102009-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOŁOSKA nr domu 9 kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-12-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHANDLOWY@GRUPAHEXA.PL2014-09-15 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://HEXATELECOM.PL/2014-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A 4817/2009 SPORZĄDZNY DNIA 26.10.2009 R. PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ KUBICKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE2009-12-04 do dziś
208.03.2010 R., REP. A NR 548/2010, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. RÓŻ 7 M 9, ZMIANA § 1, § 5, TEKST JEDNOLITY2010-03-22 do dziś
325.06.2015 R. - SYLWIA KUBICKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1101/2015 - ZMIENIONO § 5, § 6, § 7 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-07-13 do dziś
425 STYCZNIA 2017 R., REP. A NR 793/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §6, §7, DODANO §7A PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRELYONART FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472351722014-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000509399 2014-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH2014-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2017-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -PREZES ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKA CUDNY2017-09-22 do dziś
2. ImionaEWA RENATA2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYROWICZ2012-04-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ LECH2012-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRASZYŃSKI2012-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-04 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-03-22 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-03-22 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-03-22 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-03-22 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-07-13 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-07-13 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-07-13 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 2009/20102011-08-03 do dziś
2data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
3data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
4data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-21 do dziś
5data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6data złożenia 03.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-18 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
8data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
9data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
10data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009/20102011-08-03 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009/20102011-08-03 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów