BONATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000343519
Numer REGON: 301288991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-12-06
Sygnatura akt[RDF/363371/21/396]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 58-64 kod pocztowy 61-807 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2009 R., NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8686/2009.2009-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCIK2009-12-08 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2009-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.150,00 ZŁ2012-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZTELAN2012-09-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ2012-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2009-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCIK2009-12-08 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2009-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-12-08 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH2009-12-08 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH2009-12-08 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH2009-12-08 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-08 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-08 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-08 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-12-08 do dziś
943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-08 do dziś
1070 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 01.10.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-12 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-12 do dziś
3data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
4data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-27 do dziś
5data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
7data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
8data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
9data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12data złożenia 06.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-12 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-12 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-09-12 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-12 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów