FUNDACJA KULTURY I SZTUKI - ARTHOLDING

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000343024
Numer REGON: 142137602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262424/20/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2009-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142137602 NIP 11327839272015-03-05 do dziś
3. NazwaFUNDACJA KULTURY I SZTUKI - ARTHOLDING2015-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 45 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.11.2009 R. ZM. 20.11.2009 R. (TEKST JEDNOLITY)2009-11-27 do dziś
207.01.2011; ZMIENIONO § 29 UST. 1 13.01.2015, ZMIENIONO TYTUŁ; ZMIENIONO § 1 UST. 1 I UST. 2; DODANO § 1 UST. 3; W § 1 DOTYCHCZASOWY UST. 3 OTRZYMAŁ OZNACZENIE UST.4 A DOTYCHCZASOWY UST.4 OTRZYNAŁ OZNACZENIE UST. 5, W NOWYM UST. 5 SKREŚLONO ZDANIE DRUGIE; ZMIENIONO § 4; W § 7 DODANO UST. 21-29; ZMIENIONO § 8 UST. 2; W § 8 SKREŚLONO UST.3; W § 9 ZMIENIONO PUNKTY 21, 23, DODANO PUNKTY 27-29, DOTYCHCZASOWY PKT 27 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ PKT 30; W § 11 ZMIENIONO UST. 3; W § 14 UST. 1 ZMIENIONO LIT. H, DODANO LITERY K, L; ZMIENIONO UST. 2 LIT. B; W § 18 UST. 1 SKREŚLONO LIT. C, DOTYCHCZASOWY LIT. D OTRZYMAŁ NUMERACJĘ LIT. C; W § 21 ZMIENIONO UST. 4, 7, 11; W § 22 ZMIENIONO UST.1, W UST. 2 DODANO LIT. L-O; SKREŚLONO UST. 2 LIT. P-S; ZMIENIONO § ROZDZIALE IV SKREŚLONO TYTUŁ „KOMISJA REWIZYJNA”; SKREŚLONO §§ 24, 25; W § 30 ZMIENIONO UST. 1-2; SKREŚLONO § 34; W § 35 W UST.1 SKREŚLONO ZDANIE DRUGIE; W § 35 SKREŚLONO UST. 3. 23.02.2015: ZM. § 8 UST.2, § 14 UST. 2 LIT. B, § 9 PKT 21 23.02.2015 UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2015-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO2009-11-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2009-11-27 do dziś
2. ImionaARTUR2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJMAN2015-03-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYŚ2015-03-05 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘKARSKI2015-03-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-05 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-03-05 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-03-05 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-03-05 do dziś
547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-03-05 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-05 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-05 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-05 do dziś
1056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
2data złożenia 16.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-05 do dziś
3data złożenia 16.01.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-05 do dziś
4data złożenia 16.01.2015 okres OD 27.11.2009 DO 31.12.20102015-03-05 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-18 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-05 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-05 do dziś
4OD 27.11.2009 DO 31.12.20102015-03-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. ANIMOWANIE, PROPAGOWANIE, WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI. 2. KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI KULTURALNEJ I NAUKOWEJ SPOŁECZEŃSTWA, ZWŁASZCZA POPRZEZ ANIMOWANIE ORAZ UPOWSZECHNIANIE NOWATORSKICH POSTAW ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW DLA ICH ODDZIAŁYWANIA NA SPOŁECZEŃSTWO. 3. ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ. 4. EDUKACJA I WYCHOWANIE ARTYSTYCZNE ORAZ KULTURALNE DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH. 5. WSPIERANIE I PROMOWANIE WARTOŚCIOWYCH ZJAWISK I WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH. 6. WSPIERANIE I PROMOWANIE OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH KULTURY I SZTUKI. 7. ORGANIZOWANIE FESTIWALI W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI. 8. INTEGROWANIE ŚRODOWISK KULTURY I SZTUKI. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, EDUKACJI, DEMOKRACJI I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. 10. PROMOWANIE TWÓRCÓW (PISARZY, WYKONAWCÓW, KOMPOZYTORÓW, REŻYSERÓW, AKTORÓW, MUZYKÓW, PLASTYKÓW I IN.) ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE ICH DOROBKU W KRAJU I ZAGRANICĄ. 11. OCHRONA DÓBR KULTURY I SZTUKI, DZIEDZICTWA KULTURALNEGO ORAZ TRADYCJI. 12. EDUKACJA ORAZ PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI W POLSCE. 13. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DOKUMENTACJA, W SZCZEGÓLNOŚCI W DZIEDZINIE NAUK HISTORYCZNYCH I HUMANISTYCZNYCH. 14. POMOC SPOŁECZNA NA RZECZ OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ LUB ŻYCIOWEJ ORAZ UDZIELANIE POMOCY W ZAKRESIE WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH OSÓB. 15. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI ORAZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZWŁASZCZA NA SZCZEBLU LOKALNYM. 16.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. 17. PODTRZMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. 18. ROZWIJANIA KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. 19. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. POZOSTAŁE POZYCJE ZGODNE Z TREŚCIĄ STATUTU.2015-03-05 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów