ORIENTALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000343002
Numer REGON: 100780791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-11-27
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20303/9/547]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaORIENTALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2009-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica WARSZAWSKA nr domu 44/50 nr lokalu 144 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2009-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2009 R, NOT. DR ANDRZEJ JAN SZEREDA, KN W ŁODZI, REP. A NR 3964/2009.2009-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PROJECT CAPITAL” Z. GAWRYCH, P. SZCZECH SPÓŁKA JAWA2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1007661302009-11-27 do dziś
4. Numer KRS0000340086 2009-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.800,00 ZŁOTYCH2009-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2009-11-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.800,00 ZŁOTYCH2009-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZ2009-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁOTYCH2009-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2009-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2009-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZ2009-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2009-11-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-11-27 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-11-27 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-11-27 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-11-27 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-27 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-27 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-11-27 do dziś
850 TRANSPORT WODNY2009-11-27 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-11-27 do dziś
1055 ZAKWATEROWANIE2009-11-27 do dziś
1156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-11-27 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-11-27 do dziś
1358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-11-27 do dziś
1459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-11-27 do dziś
1560 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-11-27 do dziś
1662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-11-27 do dziś
1763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-11-27 do dziś
1864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-11-27 do dziś
1964 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-11-27 do dziś
2064 91 Z LEASING FINANSOWY2009-11-27 do dziś
2164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-11-27 do dziś
2264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-27 do dziś
2318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-11-27 do dziś
2468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-11-27 do dziś
2570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-11-27 do dziś
2671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-11-27 do dziś
2772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-11-27 do dziś
2873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-27 do dziś
2974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-11-27 do dziś
3077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-11-27 do dziś
3178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-11-27 do dziś
3279 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-11-27 do dziś
3381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-11-27 do dziś
3433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-11-27 do dziś
3582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-11-27 do dziś
3685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-11-27 do dziś
3790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-11-27 do dziś
3892 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-11-27 do dziś
3993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-27 do dziś
4095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-11-27 do dziś
4196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-11-27 do dziś
4235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-11-27 do dziś
4336 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-11-27 do dziś
4437 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-11-27 do dziś
4538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-11-27 do dziś
4641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów