HFB BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000342997
Numer REGON: 301282379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[RDF/358313/21/991]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFB BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MACIEJA RATAJA nr domu 38 kod pocztowy 61-695 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 6.10.2009 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NA OSIEDLU NA MURAWIE NR 12, REP. A NR 12.728/2009 ZMIENIONY ZOSTAŁ § 2 USTĘP 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 4.11.2009 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO ASESOR NOTARIALNY ANDRZEJ RATAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NA OSIEDLU NA MURAWIE NR 12, REP. A NR 14.024/2009 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2009-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEJZNER2009-12-03 do dziś
2. ImionaROBERT2009-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ2012-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ2009-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEJZNER2009-12-03 do dziś
2. ImionaROBERT2009-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-12-03 do dziś
266 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-12-03 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-03 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2009-12-03 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-12-03 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-03 do dziś
766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2009-12-03 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-03 do dziś
966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-12-03 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-12-03 do dziś
1166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2011 okres 03.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
2data złożenia 04.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-10 do dziś
3data złożenia 15.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
4data złożenia 15.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
5data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
8data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.12.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów