DOBRALOKATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000342885
Numer REGON: 021124540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2019-09-25
Sygnatura akt[RDF/177251/19/636]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRALOKATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 25 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 7198/2009, NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GÓRZE PRZY ULICY MICKIEWICZA 1.2009-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2009-11-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2009-11-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2009-11-27 do dziś
242 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-11-27 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-11-27 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-11-27 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-11-27 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-11-27 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-11-27 do dziś
846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-11-27 do dziś
946 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-11-27 do dziś
1046 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-11-27 do dziś
1146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-11-27 do dziś
1218 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-11-27 do dziś
1346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-27 do dziś
1447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-27 do dziś
1547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-27 do dziś
1647 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-27 do dziś
1747 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-27 do dziś
1847 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-11-27 do dziś
1952 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-11-27 do dziś
2052 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-11-27 do dziś
2153 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-11-27 do dziś
2255 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-27 do dziś
2336 0 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-11-27 do dziś
2455 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-11-27 do dziś
2555 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-11-27 do dziś
2656 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-27 do dziś
2756 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-11-27 do dziś
2856 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-11-27 do dziś
2958 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-11-27 do dziś
3058 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-11-27 do dziś
3159 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-11-27 do dziś
3259 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-11-27 do dziś
3361 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-11-27 do dziś
3437 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-11-27 do dziś
3561 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-11-27 do dziś
3662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-11-27 do dziś
3763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-27 do dziś
3863 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-11-27 do dziś
3964 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-11-27 do dziś
4064 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-11-27 do dziś
4164 3 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-11-27 do dziś
4264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-27 do dziś
4365 1 UBEZPIECZENIA2009-11-27 do dziś
4465 2 REASEKURACJA2009-11-27 do dziś
4538 1 ZBIERANIE ODPADÓW2009-11-27 do dziś
4666 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-27 do dziś
4766 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-11-27 do dziś
4866 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-11-27 do dziś
4968 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-27 do dziś
5068 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-27 do dziś
5168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-11-27 do dziś
5270 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-11-27 do dziś
5370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-11-27 do dziś
5471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-27 do dziś
5571 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-11-27 do dziś
5638 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2009-11-27 do dziś
5772 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-11-27 do dziś
5872 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-11-27 do dziś
5973 1 REKLAMA2009-11-27 do dziś
6073 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-27 do dziś
6174 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-11-27 do dziś
6274 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-27 do dziś
6377 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-11-27 do dziś
6477 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-11-27 do dziś
6580 1 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-11-27 do dziś
6680 2 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-11-27 do dziś
6739 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-11-27 do dziś
6881 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-11-27 do dziś
6981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2009-11-27 do dziś
7081 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-11-27 do dziś
7182 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-11-27 do dziś
7282 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-11-27 do dziś
7382 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-27 do dziś
7482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-27 do dziś
7585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-11-27 do dziś
7685 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-11-27 do dziś
7790 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-11-27 do dziś
7841 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-27 do dziś
7993 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-27 do dziś
8095 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2009-11-27 do dziś
8195 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-11-27 do dziś
8296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-11-27 do dziś
8338 3 ODZYSK SUROWCÓW2009-11-27 do dziś
8441 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-27 do dziś
8561 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-11-27 do dziś
8661 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-11-27 do dziś
8742 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.08.2012 okres 27.11.2009 R. - 31.12.2010 R.2012-10-11 do dziś
2data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
3data złożenia 28.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
4data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-06 do dziś
5data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-06 do dziś
6data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
7data złożenia 25.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-25 do dziś
8data złożenia 25.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-25 do dziś
9data złożenia 25.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.11.2009 R. - 31.12.2010 R.2012-10-11 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.11.2009 R. - 31.12.2010 R.2012-10-11 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów