A & R ENTERTAINMENT HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000342867
Numer REGON: 280451205
Numer NIP: 7393768060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-12-05
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14735/19/994]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & R ENTERTAINMENT HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2009-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica MAZURSKA nr domu 11 nr lokalu 9 kod pocztowy 10-519 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2012-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2009 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP A NR 10258/20092009-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDUR2009-11-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2009-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2009-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUSZYŃSKI2009-11-30 do dziś
2. ImionaARTUR2009-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2009-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PROKURENCI JEDNOOSOBOWO.2009-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-30 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-30 do dziś
363 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-11-30 do dziś
473 1 REKLAMA2009-11-30 do dziś
574 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-11-30 do dziś
674 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-30 do dziś
790 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-11-30 do dziś
891 0 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2009-11-30 do dziś
992 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-11-30 do dziś
1093 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-11-30 do dziś
1193 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-30 do dziś
1255 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-11-30 do dziś
1394 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2009-11-30 do dziś
1496 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-11-30 do dziś
1552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-11-30 do dziś
1647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
1747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
1847 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
1947 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
2047 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-11-30 do dziś
2147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-11-30 do dziś
2246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-30 do dziś
2355 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-11-30 do dziś
2446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-11-30 do dziś
2546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-11-30 do dziś
2646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-11-30 do dziś
2756 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-30 do dziś
2856 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-11-30 do dziś
2956 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-11-30 do dziś
3059 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-11-30 do dziś
3159 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-11-30 do dziś
3260 1 NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2009-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2012 okres 2010 R.2012-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2012-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, V GC 21/12, 03.04.2012, 2.,3.2019-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, V GC 21/12, 03.04.2012,2019-12-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów