TAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000342810
Numer REGON: 301263100
Numer NIP: 7792366819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546473/23/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301263100 NIP 77923668192010-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2010-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PLEWISKA ulica OGRODOWA nr domu 10 kod pocztowy 62-064 poczta PLEWISKA kraj POLSKA 2010-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2009 R. SPORZĄDZONY PRZED E.DOROTĄ DROŻDŻ -NOTARIUSZEM W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 14.047/20092009-11-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2010 R., REP. A NR 6378/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. KOŚCIUSZKI 86/6, ZMIENIONO: § 3 UST. 1, DODANO § 5 UST. 1 PKT OD 12 DO 202010-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMEREK2009-11-26 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2009-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2010-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄSZCZAK2010-08-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2010-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2009-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄSZCZAK2010-08-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMEREK2009-11-26 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2009-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 29 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2011 okres 26.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
2data złożenia 07.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
3data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
4data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
7data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
12data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
13data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów