L-W. LEBDA-WYBORNY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000342766
Numer REGON: 240174139
Numer NIP: 6412355827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-06-30
Sygnatura akt[RDF/633002/24/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240174139 NIP 64123558272009-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-W. LEBDA-WYBORNY SPÓŁKA JAWNA2009-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2009-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica PLAC NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 41-712 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2009-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.10.2009 R.2009-11-25 do dziś
201.01.2011 R. -ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, §1, §7 UST.2, §8 UST.1, §15, DODANO: §5 UST.1 TIRET 3, §7 UST.32011-02-23 do dziś
317.11.2011 R. NADANO NOWE BRZMIENIE § 5 UST. 1 TIRET TRZECI 01.12.2011 R. W § 3 UST. 1 DODANO DZIEWIĘĆ TIRETÓW2011-12-22 do dziś
424.06.2015 R. - ZMIANA §3 UMOWY2015-08-26 do dziś
501.10.2015 R. - ZMIENIONO § 32016-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-11-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2009 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „L-W” S.C. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, SPÓŁKA CYWILNA ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ TO: 1) JADWIGA LEBDA-WYBORNY WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KATOWICE POD NUMEREM 78262, 2) PAWEŁ LEBDA-WYBORNY WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KATOWICE POD NUMEREM 67697.2009-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDA WYBORNY2009-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDA WYBORNY2010-03-10 do dziś
2. ImionaMAJA2010-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZY2011-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2011-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW2009-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZY2011-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2011-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDA WYBORNY2010-03-10 do dziś
2. ImionaMAJA2010-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDA WYBORNY2009-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-25 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-08-26 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-26 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-26 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-08-26 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-26 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-08-26 do dziś
786 OPIEKA ZDROWOTNA2015-08-26 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
2data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
3data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
4data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
5data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
8data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
9data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
10data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
15data złożenia 30.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów