AZ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000342520
Numer REGON: 142025820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-02-15
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11385/16/973]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAZ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina BOLESZKOWICE miejscowość BOLESZKOWICE2015-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESZKOWICE ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 74-407 poczta BOLESZKOWICE kraj POLSKA 2015-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2009 R., NOTARIUSZ ROMAN NOWAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. KOŚCIUSZKI 21, REPERTORIUM A NR 8120/20092009-11-26 do dziś
209.10.2013R. REP.A NR 6951/2013, NOTARIUSZ ROMAN NOWAKOWSKI, MIŃSK MAZOWIECKI, UL.KOŚCIUSZKI 14, ZMIANA: PAR.3, PAR.9.2013-11-21 do dziś
324.09.2015 R., REP. A NR 5300/2015, NOTARIUSZ ANETA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2, §32015-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADOWSKI2015-12-14 do dziś
2. ImionaMAREK ANTONI2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ2015-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-11-26 do dziś
260 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2009-11-26 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-26 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-26 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-11-26 do dziś
691 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2009-11-26 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-11-26 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-11-26 do dziś
959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-11-26 do dziś
1074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2011 okres 2010 R.2011-10-28 do dziś
2data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-30 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-27 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-10-28 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-30 do dziś
32012 ROK2013-09-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2011-10-28 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-30 do dziś
32012 ROK2013-09-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów