EPLATFORMY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000342507
Numer REGON: 180500651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-11-15
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/15645/19/285]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180500651 NIP 81336067632015-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEPLATFORMY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. TOROWA nr domu 2 kod pocztowy 35-205 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.2009 R., NOTARIUSZ TERESA PANEK-WIŚNIOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ TERESA PANEK-WIŚNIOWSKA, REP. A NR 6750/20092009-11-24 do dziś
219.09.2013 R., REP. A NR 6245/2013 W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 13, PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ PANEK-WIŚNIOWSKĄ - ZMIANA PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI.2014-01-23 do dziś
322.07.2015R., REP. A NR 3038/2015, NOTARIUSZ TERESA PANEK-WIŚNIEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL.HETMAŃSKA 13. ZMIENIONO BRZMIENIE: PAR.2 UST.1 I PAR.2 UST.2.2015-10-07 do dziś
423.11.2015 R., REP.A NR 4664/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE ZMIENIONO: PAR.2 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERULSKI2009-11-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ WOJCIECH2009-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ2019-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI 20000 ZŁ NALEŻY DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZARZĄDU I NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W ROZUMIENIU ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. 3. DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻĄ WSZELKIE SPRAWY NIE ZASTRZEŻONE UMOWĄ SPÓŁKI LUB PRZEPISAMI PRAWA, DO INNYCH ORGANÓW SPÓŁKI.2009-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERULSKI2014-09-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ WOJCIECH2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-11-24 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-11-24 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-24 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
2data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.2011, 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
4data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6data złożenia 15.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.2011, 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-10-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.2011, 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów