WINDMILL + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000342491
Numer REGON: 142127874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224543/20/896]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142127874 NIP 70102110502013-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWINDMILL + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2013-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica PERLA nr domu 24 kod pocztowy 42-208 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2013-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY: 14-08-2009, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ REPERTORIUM A NR 5575/20092009-11-25 do dziś
219.12.2012 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4573/2012, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL - KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, PRZY UL. GLIWICKIEJ 5/2. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO NOWE BRZMIENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2013-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-25 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2009-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKA2013-01-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PATRYCJA2013-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2013-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKI2013-01-15 do dziś
2. ImionaPIOTR HENRYK2013-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2013-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2009-11-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKA2013-01-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PATRYCJA2013-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-01-15 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-01-15 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-01-15 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-01-15 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-01-15 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-01-15 do dziś
761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2013-01-15 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-01-15 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-15 do dziś
1072 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-01-15 do dziś
1173 1 REKLAMA2013-01-15 do dziś
1282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-15 do dziś
1335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-01-15 do dziś
1435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-01-15 do dziś
1535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-01-15 do dziś
1635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.12.2011 okres 25.11.2009 -31.12.20092011-12-19 do dziś
2data złożenia 09.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-23 do dziś
3data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-30 do dziś
4data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
5data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
8data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
9data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-24 do dziś
11data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.11.2009 -31.12.20092011-12-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-12-23 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-04-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.11.2009 -31.12.20092011-12-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-12-23 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-04-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów