„A-MART SZYMOCHA ZAWADZKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000342487
Numer REGON: 241400253
Numer NIP: 5732787686
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411823/22/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-MART SZYMOCHA ZAWADZKA” SPÓŁKA JAWNA2009-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2009-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica RYBACKA nr domu 3 kod pocztowy 42-221 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2009-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.11.2009 R. ORAZ DNIA 25.11.2009 R. - ZMIENIONO PAR. 2 PKT B2009-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMOCHA2009-11-30 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2009-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2009-11-30 do dziś
2. ImionaMARTA2009-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2009-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMOCHA2009-11-30 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2009-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2009-11-30 do dziś
2. ImionaMARTA2009-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-30 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-11-30 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-30 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-11-30 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-11-30 do dziś
685 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów