EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000342271
Numer REGON: 220909131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[RDF/323987/21/767]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2009-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TWARDA nr domu 12 kod pocztowy 80-871 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.09.2009 KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BEČKA REP. A NR 4161/20092009-11-23 do dziś
204.01.2010 REPERTORIUM A NR 41/2010 NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO W GDAŃSKU, ZMIANA § 4 UMOWY, ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY, ZMIANA § 9 UMOWY, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2010-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905243072009-11-23 do dziś
4. Numer KRS0000076138 2009-11-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2009-11-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW2009-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-11-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-11-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowejJEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2009-11-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionegoJEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2009-11-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionegoJEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2009-11-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-11-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZEM JEST EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZARZĄD SPÓŁKI JEST CZTEROOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. SKŁAD ZARZĄDU: SZWARC-FIEBIG ALICJA, UŻAROWSKI MACIEJ, SZWARC INGA, JOANNA SAWICKA.2018-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905243072009-11-23 do dziś
4. Numer KRS0000076138 2009-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-11-23 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-11-23 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-23 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-11-23 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-11-23 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-11-23 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-11-23 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-11-23 do dziś
969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-03-16 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 23.11.2009-31.12.20092010-08-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-09 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
5data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.11.2009-31.12.20092010-08-04 do dziś
22010 ROK2011-08-09 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów