CTUZ JASIŃSKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-23 godz. 10:45:49
Numer KRS: 0000342245
Numer REGON: 301275333
Numer NIP: 9721207173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-01-04
Sygnatura akt[RDF/576309/24/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTUZ JASIŃSKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA2009-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MARIAMPOLSKA nr domu 5 kod pocztowy 61-680 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.11.2009 R.2009-11-27 do dziś
220.10.2010 R. ZMIENIONO §7 UST.1, 27.11.2011 R. §7 UST.1, 11.04.2016 R. §6 I §12 UST.4 TEJ UMOWY.2016-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2009-11-27 do dziś
2. ImionaJAN MAREK2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKA JASIŃSKA2009-11-27 do dziś
2. ImionaTATIANA JOLANTA2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-11-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2009-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2009-11-27 do dziś
2. ImionaJAN MAREK2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKA JASIŃSKA2009-11-27 do dziś
2. ImionaTATIANA JOLANTA2009-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-09-16 do dziś
246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-04 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-05 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów