ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000342160
Numer REGON: 241382390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[RDF/235869/20/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2009-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica ŚWIT nr domu 33 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.11.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 5074/2009, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ 43-300, UL. 3 MAJA 192009-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKI2009-11-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MICHAŁ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENDZIEL2009-11-19 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKI2009-11-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MICHAŁ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENDZIEL2009-11-19 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2009-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2009-11-19 do dziś
228 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2009-11-19 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-19 do dziś
428 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-11-19 do dziś
532 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-11-19 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
725 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-11-19 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-19 do dziś
926 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2009-11-19 do dziś
1026 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2020-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 19.11.2009 -31.12.20102011-07-22 do dziś
2data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
3data złożenia 25.04.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
4data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
5data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
12data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.11.2009 -31.12.20102011-07-22 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
31.01.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.11.2009 -31.12.20102011-07-22 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
31.01.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów