DOBRY CZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000342005
Numer REGON: 021120647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/40217/20/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY CZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica MIŁOSTOWSKA nr domu 7 nr lokalu 6 kod pocztowy 51-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2009 R., REPERTORIUM A NR 1947/2009, NOTARIUSZ ANNA JĘDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121.2009-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2009-11-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2009-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCA2009-11-18 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2009-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2009-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2009-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2009-11-18 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-11-18 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-18 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-11-18 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-11-18 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-11-18 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-11-18 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-11-18 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-11-18 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-11-18 do dziś
1163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-11-18 do dziś
1227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-11-18 do dziś
1364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-11-18 do dziś
1470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-11-18 do dziś
1562 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-11-18 do dziś
1672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-11-18 do dziś
1762 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-11-18 do dziś
1874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-11-18 do dziś
1972 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-11-18 do dziś
2074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-11-18 do dziś
2174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-18 do dziś
2263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-18 do dziś
2327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2009-11-18 do dziś
2427 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2009-11-18 do dziś
2533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-11-18 do dziś
2626 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2009-11-18 do dziś
2733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-11-18 do dziś
2833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-11-18 do dziś
2922 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2011 okres 06.10.2009 R.- 31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
2data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
6data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
7data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.10.2009 R.-31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.10.2009 R.- 31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów